Návrh novely zákona o daních z příjmů pro rok 2011


1. zrušení osvobození z příjmů z ekologických zdrojů a zařízení uvedených do provozu po 31.12.2010

2. komponentní odepisování, které vstoupilo v platnost od roku 2010, nebude moci být od roku 2011 uplatňováno při stanovení základu daně

3. minimální doba finančního pronájmu i pro majetek zařazený do 4. a 5. odpisové skupiny

4. zpřesnění podmínek pro daňový odpis pohledávek

5. zpřesnění ustanovení o výdajovém paušálu na provoz motorového vozidla v souvislosti s ekonomickou činností

6. snížení roční slevy na poplatníka v rámci zdanění fyzických osob z 24.840,-- Kč  na 23.640,-- Kč

7. snížení ročního daňového zvýhodnění na dítě z 11.604,-- Kč  na 11.364,-- Kč

8. zdanění důchodu daní z příjmu fyzických osob, který pobírá důchodce, pokud jeho příjmy z podnikání nebo příjmy z pronájmu nebo příjmy ze závislé činnosti po odečtení výdajů překročí částku 840.000,-- Kč

9. povinnost zaměstnavatelů předkládat měsíční hlášení o sražených a odvedených zálohách na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

10. plnění z životního pojištění, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, by mělo být od roku 2011 možné pro účely stanovení základu daně snížit pouze o pojistné zaplacené poplatníkem ne však již zaměstnavatelem

11. zpřísnění v oblasti tvorby rezerv na opravu hmotného majetku, který upravuje zákon o rezervách

« zpět na výpis aktualit