Vedení účetnictví

(dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.)

 

 • pro fyzické osoby - OSVČ – podnikatele zapsané v Obchodním rejstříku – povinnost vést účetnictví
 • pro ostatní fyzické osoby - OSVČ, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH přesáhl za bezprostřední předcházející kalendářní rok částku 25 000 000,-- Kč
 • pro právnické osoby :
  • akciová společnost ( a.s. )
  • společnost s ručením omezeným ( s.r.o. )
  • komanditní společnost ( k.s.)
  • nezisková společnost
 • klientům dle potřeby zajistíme postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska zákona o daních z příjmu fyzických osob – viz. Zákon č.586/1992 o daních z příjmu


Vedení účetnictví zahrnuje

 • zpracování prvotních účetních dokladů dodaných klientem ( faktury vydané, faktury přijaté, pokladní doklady, bankovní doklady, zápočty závazků a pohledávek a ostatní standartní případy ) a to jak v české měně, tak i v cizích měnách
 • vystavování daňových dokladů ( faktur ) na základě podkladů dodaných klientem
 • kontrola účetních dokladů po formální stránce
 • zpracování DPH včetně daňových přiznání a záznamní povinnosti dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro osoby povinné k dani ať už se jedná o čtvrtletní nebo měsíční plátce.
 • současně u klientů - neplátců daně z přidané hodnoty sledujeme, zda jejich obrat za 12 bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 1 000 000,-- Kč a tím se klient stává osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, případně zajistíme registraci u místně příslušného finančního úřadu
 • zpracování účetní závěrky - zahrnuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích – tzv. cash-flow, přiznání k dani z příjmu právnických osob, přiznání k dani z příjmu fyzických osob, příloha k účetní závěrce. Výkazy rozvaha a výkaz zisků a ztrát zajistíme v anglickém a německém jazyce
 • evidence majetku hmotného - HM, nehmotného - NM, drobného hmotného - DHM i drobného nehmotného DNM, vedení karet majetku a odpisů dle jednotlivých druhů
 • měsíční výkazy dle požadavku klienta, jedná se hlavně o měsíční závěrku, salda závazků a pohledávek, sledování závazků a pohledávek podle splatnosti, podle jednotlivých klientů, podle jednotlivých měn, můžeme se podílet na upomínání dlužníků
 • evidence záloh a proformafaktur a jejich vazbu na konečný daňový doklad - fakturu
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů klienta
 • vedení skladové evidence
 • zpracování podkladů a daňových přiznání podle jednotlivých druhů daní :
  • daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob – Zákon č. 586/1992 Sb.
  • daň z přidané hodnoty – Zákon č. 235/2004 Sb.
  • silniční daň – Zákon č. 16/1993 Sb.
  • daň z nemovitostí – Zákon č. 338/1992 Sb.
  • daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí – Zákon č. 357/1992 Sb.