Daňová evidence

(dle Zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., § 7b)

 • pro OSVČ - fyzické osoby, které nejsou zapsané v Obchodním rejstříku
 • zpracování účetních dokladů dodaných klientem ( faktury vydané, faktury přijaté, pokladní doklady, bankovní doklady, zápočty závazků a pohledávek a ostatní standartní případy ) a to jak v české měně, tak i v cizích měnách
 • vystavování daňových dokladů ( faktur ) na základě podkladů dodaných klientem
 • kontrola účetních dokladů po formální stránce
 • zpracování DPH včetně daňových přiznání a záznamní povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro osoby povinné k dani ať už se jedná o čtvrtletní nebo měsíční plátce
 • současně u klientů - neplátců daně z přidané hodnoty sledujeme, zda jejich obrat za 12 bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 1 000 000,-- Kč a tím se klient stává osobou povinnou k dani z přidané hodnoty,
  klientovi zajistíme podklady k registraci u místně příslušného finančního úřadu
 • klientovi vedeme záznamy příjmů a výdajů – dříve peněžní deník – přehled o hotovostních příjmech a výdajích, bezhotovostních příjmech a výdajích za účelem zjištění dílčího základu daně – proto název daňová evidence
 • zpracování účetní závěrky - zahrnuje přehled o příjmech a výdajích, přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • evidence majetku hmotného - HM, nehmotného - NM, drobného hmotného - DHM i drobného nehmotného DNM, vedení karet majetku a odpisů dle jednotlivých druhů
 • měsíční výkazy dle požadavku klienta, jedná se hlavně o měsíční přehled o příjmech a výdajích, salda závazků a pohledávek, sledování závazků a pohledávek podle splatnosti, podle jednotlivých klientů, podle jednotlivých měn, můžeme se podílet na upomínání dlužníků
 • evidence záloh a proformafaktur a jejich vazbu na konečný daňový doklad - fakturu
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů klienta
 • vedení skladové evidence
 • zpracování podkladů a daňových přiznání podle jednotlivých druhů daní
 • daň z příjmu fyzických osob – Zákon č. 586/1992 Sb.
  • daň z přidané hodnoty – Zákon č. 235/2004 Sb.
  • silniční daň – Zákon č. 16/1993 Sb.
  • daň z nemovitostí – Zákon č. 338/1992 Sb.
  • daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí – Zákon č. 357/1992 Sb.
 • klientům dle potřeby zajistíme postup převodu daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska zákona o daních příjmu fyzických osob – viz. zákon č.586/1992 o daních z příjmu